Η πόλη-θέαμα: το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας » (La ville spectacle : le devenir du théâtre cinématographique) - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Accéder directement au contenu
Chapitre D'ouvrage Année : 2012

Η πόλη-θέαμα: το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας » (La ville spectacle : le devenir du théâtre cinématographique)

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01351197 , version 1 (02-08-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01351197 , version 1

Citer

Laurent Creton. Η πόλη-θέαμα: το μέλλον της κινηματογραφικής αίθουσας » (La ville spectacle : le devenir du théâtre cinématographique). City and film: theoretical and methodological perspectives, Nissos, 2012. ⟨hal-01351197⟩
57 Consultations
0 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More